Αποποίηση ευθυνών

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, εκτός από το ότι πιστεύεται ότι είναι ακριβείς εξ όσων γνωρίζει η Weadell Company Limited.Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο σχετίζονται μόνο με συγκεκριμένο υλικό που ορίζεται στο παρόν.Η Weadell Co., Ltd. δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη για τη χρήση ή την εξάρτηση από τις πληροφορίες.Ο χρήστης θα πρέπει να εξετάσει οποιαδήποτε σύσταση στο συγκεκριμένο πλαίσιο της χρήσης για την οποία προορίζεται για να προσδιορίσει εάν είναι κατάλληλη.